โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ย. 64 ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนมและใบงาน

01 พ.ย. 64 เปิดภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564