โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบางกระทึกเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 มีนายสิน ดวงดารา เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมานายสิน ดวงดาราลาออก ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายดอกดิน ไซพันธุ์แก้ว(สุนทราคม) เป็นครูใหญ่ และเมื่อนายดอกดิน สุนทราคมได้ย้าย ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายบุญมี  คงคาเขตรเป็นครูใหญ่ ต่อมานายบุญมี คงคาเขตรได้ลาออก นายดอกดิน สุนทราคม จึงย้ายมาเป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2483 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงเกษียณอายุราชการ

   วันที่ 1 ตุลาคม 2510 นายวินัย สุจริต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ และได้พัฒนาโรงเรียน และการก่อสร้างอาคารเรียนโดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน จนกระทั่งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2525 นายวินัย สุจริต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ และได้พัฒนาโรงเรียน และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530

   วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 นางสาลี่ จันทร์ละมูล ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532

   วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แต่งตั้งนายเอนกวิธ โลลุพิมานมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย

   วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวายจนถึงปัจจุบัน

   นายวิเชียร รุ่งทวีชัย ได้ร่วมกับคณะครู - ภารโรง กรรมการโรงเรียน และประชาชน พัฒนาโรงเรียน พัฒนาบุคลากรและคุณภาพนักเรียน จนถึงปีการศึกษา 2547 ดังนี้

   - ปรับปรุงและพัฒนาลานไทรให้เป็นที่พักผ่อน โดยได้รับเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากนั้นได้จัดทำระบบระบายน้ำ ขยายถนนคอนกรีต เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

   - ปรับปรุงอาคารอนุบาล พร้อมอุปกรณ์ทีวี วีดีโอ โดยได้รับเงินบริจาคจากคุณวีระเดช รัศมีดารา เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท

   - จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 เครื่อง โดยได้รับเงินบริจาคจาดคุณสมิทธ์ ปาจีนบูรวรรณ์ และประชาชน

   - ต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างอาคารอุดมสมบูรณ์และห้องส้วม โดยได้รับบริจาคจากคุณสมบูรณ์ คุณถมยา เตชะศิรินุกูล เป็นเงิน 700,000 บาท

   - ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาโรงเรียนจากคุณชัยรัตน์ การะเวก เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

  - ได้รับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิเด็กยากจนโรงเรียนวัดดอนหวาย จากคุณนิภา จันทร์ชวานนท์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

   - พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 10 ที่นั่ง ชายหญิง เป็นเงิน  224,627 บาท

   - พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณอาคารแบบ สปช. 2/28 พิเศษ 4 ชั้น (ชั้นล่างโล่ง) งบประมาณ 6,844,000 บาท สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2544 และจัดงานฉลองอาคารเรียน ชื่อว่า "อาคารรัฐประชานุสรณ์" และจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,700,000 บาท ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย เงินจำนวนนี้ได้นำไปพัฒนาโรงเรียน

   - พ.ศ. โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการประวัติ ปวตติโก เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ปรับพื้นปูตัวหนอน และที่นั่งพักผ่อนเป็นเงิน 175,000  บาท และคุณนิภา จันทร์ชวานนท์ บริจาคสร้างห้องอาหารกลางวัน เป็นเงิน 100,000 บาท 

   - พ.ศ. โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการประวัติ ปวตติโก เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย บริจาคเงินสด 100,000 บาท และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเรือนพยาบาล ประเมินราคา 235,600 บาท และได้บริจาคค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ และค่ายาประจำเรือนพยาบาลในรอบปีการศึกษา 2546 เป็นจำนวนเงิน 105,880 บาท และดำเนินการตลอดมาทุกปีการศึกษา

   ในส่วนองค์กรที่ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดดอนหวาย ประกอบด้วยกองทุนมูลนิธิเด็กยากจนดอนหวาย และสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย -  บางกระทึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1. กองทุนสวัสดิการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยอาจารย์บุญเลิศ สังข์บุญลือ และคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง รายได้กองทุนสวัสดิการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนจากผู้มีจิตศรัทธา ขณะนี้มียอดเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 545,500 บาท โดยมีวัสถุประสงค์ดังนี้

   1.1 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้ได้ศึกษาต่อในระดับตอนต้นของโรงเรียนวัดดอนหวาย

   1.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดดอนหวาย

   1.3 เพื่อใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย

   1.4 เพื่อสนับสนุนงานอาคารสถานที่ และกองทุนคุณชัยรัตน์ การะเวก จำนวน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมาพัฒนาโรงเรียน

   2. มูลนิธิเด็กยากจนดอนหวาย โดยมีอาจารย์ดอกดิน สุนทราคม, นายอุดม รัศมีดารา, นายเชาวลิต สร้อยทอง, ผอ.วินัย สุจริต, นายสมบูรณ์ เตชะศิรินุกูล, นายบุญส่ง จันทร์ชวานนท์ และนายศิริ นกน้อย เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2522 และจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ในขณะนี้ (พ.ศ.2547) มีเงิน 3,503,527.42 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   2.1 เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนวัดดอนหวาย

   2.2  เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนวัดดอนหวายแล้วไปศึกษาในชั้นมัธยมและอุดมศึกษาในสถานศึกษาอื่น

   2.3 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2547) มี รองศาสตราจารย์ชำนิ สุนทราคม เป็นประทานมูลนิธิ

   3. สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย - บางกระทึก จัดตั้งขึ้นโดยครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา 2546 โดยมีนายปรีชา นิพนธ์พิทยาเป็นนายกสมาคมคนแรก มีวัตถุประสงค์ดังนี้

   3.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน

   3.2 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน

   3.3 เพื่อความร่วมมือกับชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ และคณะบุคคลอืนๆ จัดกิจกรรมการศึกษา และสาธารณประโยชน์ต่อท้องถิ่น

  3.4 เพื่อเป็นศูนย์ร่วมศิษย์เก่า ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือสร้างความสมานแันท์ในการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

  3.5 การจัดกิจกรรมของสมาคมไม่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับการเมืองประการใด