โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา คุณธรรมนำพา สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสู่สากล


กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีความมั่นคงและปลอดภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษาต่อ
กลยุทธ์ 6. พัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
กลยุทธ์ 7. สร้างเครือข่ายการพัฒนางานตามข้อตกลงเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21