โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพและคุณธรรม  รักษ์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่สากล 

พันธกิจ
          1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม ตามมาตรฐานหลักสูตร
          2.  เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          3.  พัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
          4.  สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานให้บุคลากร  สู่โรงเรียนที่มีสุข

 เป้าประสงค์

               ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้เติมเต็มศักยภาพ  มีความสมดุล ในการดำเนินชีวิตกับการทำงานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ♦ เน้นคุณธรรมนำความรู้                             ⇒        เป็นเด็กดี
               ♦ พัฒนาความสามารถที่แตกต่างกัน           ⇒        เป็นเด็กเก่ง
               ♦ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             ⇒        เพิ่มศักยภาพ
               ♦ พัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษาต่อ

กลยุทธ์

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้
  2. พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่การสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  4. สร้างความสมดุลของชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมทักษะอาชีพและการศึกษาต่อ