โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความเป็นไทย
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่


 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
3. ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตรที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และห้องเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล