โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
          1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม ตามมาตรฐานหลักสูตร
          2.  เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          3.  พัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
          4.  สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานให้บุคลากร  สู่โรงเรียนที่มีสุข

 เป้าประสงค์

               ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้เติมเต็มศักยภาพ  มีความสมดุล ในการดำเนินชีวิตกับการทำงานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ♦ เน้นคุณธรรมนำความรู้                            ⇒        เป็นเด็กดี
               ♦ พัฒนาความสามารถที่แตกต่างกัน           ⇒        เป็นเด็กเก่ง
               ♦ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             ⇒        เพิ่มศักยภาพ
               ♦ พัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษาต่อ