โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะอาชีพ
2. พัฒนาบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพครู ผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล


 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีศักยภาพตามมาตรฐาน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล