โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
คณะผู้บริหาร

นางสาวสายรุ่ง พุทธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมนัสชยา ปลีทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุพัตรา สะสมทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา