โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายรุ่ง พุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสชยา ปลีทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา สะสมทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :