โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
23 มีนาคม 2566 เปิดเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
22 มีนาคม 2566 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
21 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
21 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
18 มีนาคม 2566 เปิดโลกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
15 มีนาคม 2566 ร่วมMOE ในโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
15 มีนาคม 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
14 มีนาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
12 มีนาคม 2566 รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
10 มีนาคม 2566 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
10 มีนาคม 2566 เปิดบ้านวิชาการอนุบาล
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
10 มีนาคม 2566 ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
9 มีนาคม 2566 ประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศีกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
7-9 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
7 มีนาคม 2566 กิจกรรมรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
7 มีนาคม 2566 เด็กดีศรีดอนหวาย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
6 มีนาคม 2566 โรงเรียนรักษาศีล 5
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
3 มีนาคม 256 ประเมินห้องเรียนสีขาว
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
3 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66