โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
จดหมายข่าว
19 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
14 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่บริการตาม ทร.14
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
13 พฤษภาคม 2565 พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
12 พฤษภาคม 2565 นักเรียนอายุ 5-11ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
12 พฤษภาคม 2565 ประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู โดยรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
11 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
9 พฤษภาคม 2565 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
1 พ.ค. 2565 กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียนให้นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
29 เมษายน 2565 ได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเทศบาลบางกระทึกในการฉีดพ่นทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคการเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
27-28 เมษายน 2565 ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
17 เมษายน 2565 ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
17 เมษายน 2565 พิธีเททองหล่อพระนาคปรก "พระพุทธมุจลินทมหาธรรมราชา" ณ มณฑลพิธีวัดดอนหวาย
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
7 เมษายน 2565 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
8 เมษายน 2565 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
3 เมษายน 2565 มอบตัวนีกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
1-3 เมษายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดี ครูกัลย์สุดา กาสินธุ์พิลา ได้รับรางวัลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับ ดีเด่น
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
25 มีนาคม 2565 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
24 มีนาคม 2565 เข้าร่วมพิธีตอกไม้มงคลเพื่อสร้างท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดดอนหวาย
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65