โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ปฐมวัย

นางสาวดวงฤดี บุญโกมล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนี พันชาตรี

นางสาวเกศสุรีย์ ระหงษ์

นางสาวสมฤดี ปิ่นเกล้า

นางสาวกานพลู แก้วบูชา

นางสาวมินตา ครองระวะ

นางประภาศรี โพธิ์ พัก

นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์