โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไพรัตน์ จันทร์ทับพวง

นางสาวสณี เส้งสุย

นางนุชนาจ ทาบิดา

นายสิทธิโชค อยู่อินทร์

นางสาวณภัทร จุลเจริญดุลย์

นางสาวอรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวพัชรินทร์ เตชะศิรินุกุล

นางสาวนฤมล ปรางเปรมปรี

นางสาวกาญฎา ศรีฉ่ำนาค