โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ วิชาสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายคำนวณ วิวัฒน์วิทยา

นางสาวปวีณา โมราสุท

นางสาวกรรณิการ์ ปราบประจิตร์