โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลย์สุดา กาสินธุ์พิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุทุมพร สิงห์ปี

นางสาวจุฑามาศ บุญเสถียร

นางสาวดาราวดี สุดโต