โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญศรี พรพงษ์ไพศาลกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริกานดา แก้วควรชุม

นางศรีสุดา กานดา

ว่าที่ร.ต.เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์

นางสาวหนึ่งฤดี สุขสายัณห์

นางสาวสุกฤตา จันทร์นิยม

นางสาวมธุรส อิ่มใจ

นางสาวยานีย์ นาคแก้ว