โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรวัฒน์ เมืองแป้น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุริยาวุต จันโพพันธ์

นางสาวสคณพัฒน์ คุ้มสวัสดิ์