โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสรวงสุดา ช่วยทอง

นางสาวหนึ่งฤดี สุขสายัณห์