โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาจรีย์ สะอาดแก้ว

นางสาวปัทมา รอดเจริญ

นางสาวกฤชชุดา เทพพิทักษ์

นางสาวณัฐธิชานันท์ ภูสีเงิน

Miss Ivy Grace ToroToro Cosmiano

Miss Jesca Mbabazi