โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
หมู่ที่ 5 ถนนไร่ขิง - พุทธมณฑล บ้านดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ผู้บริหาร

นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/10/2021
ปรับปรุง 04/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 95109
Page Views 111557
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
7 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
8 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
14 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี 227267, 224485
16 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 0-3423-9549
17 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
18 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
19 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี 0-3433-2629
21 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
22 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 0-3438-9473,389-551
24 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี 034 389 615
27 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
30 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
31 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
35 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
36 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
37 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
41 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
43 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
44 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
45 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
46 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
47 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
48 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
49 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3429-8021
50 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
51 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
52 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
53 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
54 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
55 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน 0-3424-8064
56 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา บัวปากท่า บางเลน
57 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน
59 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
60 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
61 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
64 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
65 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน 0-3439-1051
69 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน
70 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
73 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
74 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
76 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
81 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
82 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
87 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
88 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
89 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
90 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
92 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
93 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
94 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
95 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
98 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
99 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
100 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
101 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล 034987324
102 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
104 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
105 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
106 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
107 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
111 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
112 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน 02-429-6189
113 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
116 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
117 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
122 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
123 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3439-7211
126 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388368
127 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
128 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
130 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
131 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
132 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
134 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
135 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
136 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) บางกระทึก สามพราน
137 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
138 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
139 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
143 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
145 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
146 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 034311091
147 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
148 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
149 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน
150 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
154 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
155 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) อ้อมใหญ่ สามพราน
156 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2812-5451
157 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
158 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน
159 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน